Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân lần thứ 1 vào ngày 22/10/2018